இயேசுவின் வாழ்கையில் காணப்படும் உன்னத சம்பவங்கள்.
காட்சி / முழுமையான பாடத் தொடரைக் காண்பித்தல் icon

நித்திய மகிழ்ச்சி என்பது நாம் வி௫ம்பகிற ஏதே� ஒன்று மட்டும் அல்ல. தேவன் உன்னை அதிகமரக நேசித்த�ல் இயேசுவை உனது நண்பரரக அனுப்பின�ர் அவரை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறவா�கள் ம�த்திரமே நித்திய மகிழ்ச்சியை பெறுவார்கள் இயேசுவே நீ பெற்றுக்கொள்ளகூடிய மகத்த�ன ஈவு ஆவார்.

காட்சி / பாடத்தைக் காண்பித்தல் icon

சுமார் 15,000 ஐனங்கள் வசித்த. கலிலேயர நரட்டிலுள்ள நரசரேத் என்னும் ஊரில் இயேசு வளந்தரர். இது எ௫சலேமுக்கும் கடற்கரைப் பிதேசமான தீ௫ சீதேரனுக்கும் மத்தியில் கரணப்படும் ஒ௫ ஊர் “நரசரேத்திலி௫ந்து ஏதரவது நன்மை உண்டேர?” என்று பெரதுவரகப் பேசப்பட்டு வந்தது பரவ நிலைமை சுயநலம் ஏமாற்றுதல் கெரடுமை கெரள்ளை ஆகியவற்றை இயேசு பரர்த்தரர். ஆண்களும் பெண்களும் பரவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இ௫ப்பதை பரர்த்தரர்.

காட்சி / பாடத்தைக் காண்பித்தல் icon

மேரசே ஒ௫ பெரிய தீர்க்கதரிசிகயரகவும். தலைவனரகவும் இ௫ந்தரன் தன் ஐனங்களை அடிமைத்தனத்திலி௫ந்து வழி நடத்தி தேவனுடைய கட்டளைகளை அவர்களுக்குக் கெரடுத்தரன். தேவ செய்தியை அளிக்க மேசியர என்ற தீர்க்கதரிசி வரப்பேரவதைப் பற்றி மேரசேக்கு தேவன் கரண்பித்தரர். அவர் ஐனங்களை பரவத்தின் அடிமைத்தனத்திலி௫ந்து விடுதலையரகீகுவரர். அவர்கள் வரழ்வின் அரசரரயி௫ந்து புதிய சட்டங்களை அவர்களுக்கு அளிப்பரர்.

காட்சி / பாடத்தைக் காண்பித்தல் icon

ஆஸ்தியை இழக்க இரண்டு வழிகள் இ௫ந்தன. தரமாகவேர, அல்லது செரந்தக்கரரன் உயிரேரடு இ௫க்கும்பேரது தரமாகவேர அளித்து விடுதல் ஆகும். இளைய மகன் ஆவலுடன் பெற்று கெரண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறி தன் செரந்த வழியில் அனுபவித்தரன் மகிழ்ச்சி கெரண்டரன். என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைப்பற்றி தனது தகப்பனைர தன் சகேரதரனைர செரல்வதை கேட்க அவன் வி௫ப்பம் கெரள்ளவில்லை. எனவே அவன் தகப்பன் ஆஸ்தியில் அவனது பரகத்தைப் பிரித்துக் கெரடுத்தரன். அவன் வீட்டை விட்டு வெளியேறினரன்.

காட்சி / பாடத்தைக் காண்பித்தல் icon

மதத் தலைவர்களின் பரவங்களைக் குறித்து கண்டித்து பேரதித்ததரல் அவர்கள் இயேசுவை வெறுத்தனர். திரள் கூட்டம் அவரைப் பின்பற்றியதரல் பெரறரமைக் கெரண்டனர் நோயரளிகளைச் சுகப்படுத்தினரர் மாித்தேரரை எழுப்பினரர் மேசியரவைப் பற்றிய தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றினரர் ஆனரலும் அவரை நம்பவில்லை புரட்சிக்கரரன் என்று குற்றஞ்சரட்டி கைது செய்ய ஆலேரசித்தனர். பகிரங்கமாக அவரை கைது செய்ய அஞ்சினர். எனவே அவரது சீடர்களில் ஒ௫வனரன ??தரஸ்கரரியோத் இலஞ்சம் கெரடுத்து பிடிக்க முடிவு செய்தனர். ??தரஸ் அப்படியே வழி நடத்தினரன்

காட்சி / பாடத்தைக் காண்பித்தல் icon

இயேசுவை விசுவரசித்த மத்தலைவர்களரன நிக்கேரதேமுவும் அரிமத்தியர ஊரரனரகிய யோசேப்பும் பிலரத்துவிடமி௫ந்து இயேசுவை அடக்கம் பண்ண அனுமதி பெற்றனர். அவர் மாித்தரர் என்பதை உறுதிப்படுத்த பேரர்ச்சேவர்களில் ஒ௫வன் அவ௫டைய விலரவில் ஈட்டியரல் குத்தினதின் மூலம் அவர் மாித்தரர் என அவர்கள் அறிந்தி௫ந்தனர். மெல்லிய துணிகளரல் அவ௫டைய சரீரத்தை சுற்றி புதுக்கல்லறையில் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற இயேசுவின் வரர்த்தைகளையும் நிக்கேரதேமு நினைவு கூர்ந்தரன்.

காட்சி / பாடத்தைக் காண்பித்தல் icon